disclaimer
1981
page-template-default,page,page-id-1981,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-9.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

[divider line_type=”No Line” custom_height=”80″]

Algemeen

Door het verkrijgen van toegang tot deze website gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer, en verklaart u daarvan kennis te hebben genomen, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. De 1800 Roeden behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op deze site – inclusief de tekst van deze disclaimer – zonder voorafgaande kennisgeving met onmiddellijke ingang te wijzigen.

Aansprakelijkheid

Uiteraard besteedt De 1800 Roeden grote zorg en aandacht aan de samenstelling en de inhoud van deze website. Desalniettemin kan De 1800 Roeden niet garanderen dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd volledig, juist en actueel is, dan wel deugdelijk en/of geschikt voor een bepaald doel.

De gebruiker van deze website dient zich te onthouden van iedere activiteit die het functioneren van deze website of de geboden informatie of onderliggende software kan beïnvloeden of in strijd is met enige wettelijke bepaling.

Websites en informatie van derden

Op deze website kan worden verwezen naar websites van derden, al dan niet via hyperlinks. De 1800 Roeden draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke websites. Verwijzingen naar websites van derden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker, en daaruit kan niet worden afgeleid dat De 1800 Roeden die betreffende website en/of de producten en/of diensten die daarop worden beschreven en worden aangeboden, onderschrijft en/of goedkeurt.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie zoals teksten, handelsmerken, grafisch materiaal, logo’s en fotografie berusten bij De 1800 Roeden respectievelijk de relevante rechthebbende. Behoudens het downloaden en printen van de aangeboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze internetsite zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van De 1800 Roeden aan derden te verstrekken, te veelvoudigen en/of te verspreiden.

Recht op inzage en wijziging gegevens

U kunt ons schriftelijk en/of per e-mail verzoeken te berichten of, en zo ja welke persoonsgegevens wij ten aanzien van u verwerken. Een dergelijk eerste verzoek om informatie wordt kosteloos verstrekt, aan vervolgverzoeken zijn (administratieve) kosten verbonden. Mocht de door ons verstrekte informatie onjuistheden bevatten, dan kunt u ons schriftelijk en/of per e-mail verzoeken om deze informatie te corrigeren en/of te schrappen. De 1800 Roeden zal u informeren of aan een dergelijk verzoek wordt voldaan.

Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt De 1800 Roeden in overeenstemming met de eisen van Wet Bescherming Persoonsgegevens.
[divider line_type=”No Line” custom_height=”80″]